Algemene Voorwaarden
Menu

Algemene Voorwaarden

1. Opdracht

1.1 Advocatenkantoor Duijn

Advocatenkantoor Duijn betekent de onder die naam werkende advocaat. De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen, die voor Advocatenkantoor Duijn werkzaam zijn.

1.2 Inspanningsverbintenis

De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

1.3 Cliënt/ Opdrachtgever

Cliënt is degene die ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt:

  • kan Advocatenkantoor Duijn een schriftelijke opdracht van de cliënt verlangen;
  • is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt.  

1.4. Kantoorklachtenregeling

De advocaat beschikt over een interne klachtenregeling, waarin een regeling is opgenomen voor cliënten die wensen te klagen over de dienstverlening van de advocaat.

2. Honorarium, verschotten en voorschot

De declaratie bestaat uit honorarium, voorschotten, verschotten en btw.

2.1 Honorarium

Indien tussen advocaat en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basis uurtarief dat schriftelijk aan de client wordt medegedeeld. De minimum tijdschrijfeenheid is 6 minuten. Advocatenkantoor Duijn behoudt zich het recht voor deze uurtarieven tussentijds aan te passen i.v.m. de maatschappelijke prijsontwikkelingen.

2.2 Verschotten

Verschotten, zijn: vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten etc.

2.3 Voorschot

Aan de advocaat is een voorschot op het hem toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend. Het is aan de advocaat om te beslissen of een voorschotbetaling wordt verlangd en pas na ontvangst van dat voorschot werkzaamheden worden verricht.

2.4 Geschillen

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Duijn wordt beheerst door het Nederlandse recht. Gerechtelijke procedures die uit de opdracht voortvloeien kunnen ter beslissing uitsluitend aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch worden voorgeleid.

3. Declaraties en opschorten werkzaamheden

3.1 Declaraties

Advocatenkantoor Duijn declareert in de regel maandelijks.

3.2 Opschorting werkzaamheden

Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan de advocaat zijn werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Duijn is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

4. Rente en incassokosten

4.1 Rente

Behoudens een gerechtvaardigde klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na datum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd is.

4.2 Incassokosten

In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle te maken kosten en te werken tijd voor rekening van de cliënt te berekenen volgens het met die cliënt overeengekomen uurtarief met een minimum van € 150,--.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Duijn is beperkt tot het bedrag dat, met begrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Duijn in verband met de daartoe verplicht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt, in het betreffende geval onder de hierna bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar geen uitkering verstrekt en aansprakelijkheid desalniettemin niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium of voorschot, dat het kantoor heeft ontvangen voor de uitvoering van de specifieke opdracht.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Duijn geeft dekking voor aanspraken die tegen zijn verzekerde zijn ingesteld en/of in rechte aanhangig gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie alsmede een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd van uit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde staten van toepassing is. De financiële dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is € 500.000,00 per schadegeval en € 1.000.000,00 per contractsjaar. Het adres van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is: HDI-Gerling Verzekering N.V., Postbus 925, 3000 AX Rotterdam.

5.2 Inschakeling derden

Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt, worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt Advocatenkantoor Duijn de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Duijn steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Duijn is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

6. Archivering

Advocatenkantoor Duijn bewaart dossiers na het beëindigen van de bijstand minimaal acht jaren.

7. Wijziging algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Duijn is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Nadat dit schriftelijk aan de cliënt is medegedeeld en de cliënt dit niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft verworpen is de cliënt daaraan gebonden.

Laatstelijk gewijzigd op: 2 april 2015